NY VERSION AF ENERGI DATA SERVICE / NEW VERSION OF ENERGI DATA SERVICE

  • January 24, 2019, 12:58 (UTC)

Der arbejdes hele tiden på at forbedre kvaliteten og funktionerne til den hastigt stigende da-tamængde, Energi Data Service efterhånden indeholder. Dette har nu resulteret i, at vi er klar med en ny version af Energi Data Service. Herunder kan du læse om de væsentligste ændringer, som vil være med til at påvirke din brugeroplevelse til det bedre.

Forbedring af downloadfunktionen

Flere har skrevet til os, fordi de har oplevet problemer med at downloade data. Vi er glade for at kunne meddele, at disse problemer nu er løst. Vi beklager for den ulejlighed, problemerne måtte have medført. Du vil nu opleve, at der dukker et roterende ikon op, når download er i gang. Hvis download mislykkes, vil der komme en fejlmeddelelse. Det er dog stadig kun muligt at downloade 100.000 rækker ad gangen. Forsøger du at downloade mere end 100.000 rækker, vil den downloadede fil kun indeholde de øverste 100.000 rækker.

Anvender du API, vil du nu opleve mere brugbare eksempler, hvis du klikker på knappen ’Data API’. Skulle API-kaldet alligevel fejle, er der nu bedre hjælp at hente i den besked Energi Data Service svarer retur.

Datasæt forsynet med alias

Alle datasæt er nu forsynet med alias, som vi anbefaler at anvende i stedet for ressource id’et ved brug af API’et. Vi har dog problemer med at få to alias til at virke. Det drejer sig om ‘Gas composition and quality for transmission, monthly’ og ‘Gas composition and quality for trans-mission, yearly’. Disse arbejder vi på at få løst hurtigst muligt. Det vil blive annonceret på Energi Data Service, når vi har fået løst problemerne.

Bedre beskyttelse af vores brugere

På Energi Data Service vil vi gerne passe godt på vores brugere og vores brugeres data. Derfor er brugerlisten og muligheden for at skrive om sig selv helt fjernet. Vi har indført et begrænset antal log-in forsøg, før kontoen bliver midlertidigt frosset, og du vil modtage en e-mail om de mange log-in forsøg. Det er nu også blevet muligt for den enkelte bruger at slette sin egen profil ved at gå til kontoindstillingerne. Når du opretter dig som bruger, kræves der desuden nu en bekræftelse af e-mailadressen.

Nemmere adgang til nyheder

Hver gang der sker noget nyt på Energi Data Service, vil vi rigtig gerne dele det med jer og derved nå bredere ud med vores nyheder. Det er derfor nu muligt at abonnere på nyheder samtidig med, at du opretter dig som bruger. Er du allerede logget ind, kan du nu til- eller afmelde nyheder, når du læser nyheder på Energi Data Service. Ydermere har selve nyhedsmailen fået en mere enkel opbygning.

Øvrige forbedringer

Energi Data Service er bygget på open source platformen CKAN. CKAN har frigivet en ny version, CKAN 2.8.1, som vi netop har opdateret til. Derudover har vi forbedret søgefunktionen og layoutet på siderne med vejledninger samt på datasætsiderne, da nogle brugere havde svært ved at finde vej til data.

Kom gerne med ønsker til forbedringer

Vi bestræber os hele tiden på at levere den bedste brugeroplevelse til dig. Du er meget vel-kommen til at bidrage med inputs til forbedringer af siden eller komme med forslag til nye datasæt mv. Det kan være, at det er dit input, som kommer med i vores næste udgivelse. Skriv til os på http://energidata@energinet.dk/.

ENGLISH

Constant efforts are made to improve the quality and features to the rapidly increasing data volume on Energi Data Service. As a result of this, we are now releasing a new version of Energi Data Service. Below you can read about the most important changes that will affect your user experience for the better.

Improvement of the download function

Some of you have reported that you are experiencing problems with downloading data. We are happy to announce, that these download problems are solved. We are sorry for the incon-venience it may have caused. Also you will now find that a spinning wheel appears, when download is in progress. If the download fails, an error message appears to let you know, that something went wrong. However, please note that it is still not possible to download more than 100,000 rows at a time. When trying to download more than 100,000 rows, the downloaded file contains only the top 100,000 rows.

If you use the API, you will now experience more useful examples, if you click the ‘Data API’. If the API call fails, you will get a more accurate failure message from Energi Data Service.

Datasets provided with aliases

All datasets are now provided with aliases, which we recommend to use instead of the resource id when using the API. However, we do have some problems with two of the aliases (Gas composition and quality of transmission, monthly and Gas composition and quality of transmission, yearly). We are working to resolve these problems as soon as possible. It will be announced on Energi Data Service, once we have solved the problems.

Better protection of our users

On Energi Data Service, we want to take good care of our users and our users' data. Therefore, the user list and the ability to write about yourself are removed. We have introduced a limited number of login attempts, before the account will be frozen, and you will receive an email about the unusual number of login attempts. Now it is also possible as a user to delete your own profile in the profile settings. When registering for an account, a confirmation of the email address is required.

Easier access to news

We would love to share news about Energi Data Service with you and all of our users. To ease the subscription, it is now possible to subscribe to news when you create a user account. If you are already logged in, you can subscribe or unsubscribe to news when reading news on Energi Data Service. Furthermore, the newsletter send on email has been given a more simple structure.

Other improvements

Energi Data Service is built on the open source platform CKAN. CKAN has released a new version, CKAN 2.8.1, which we have recently updated to. Furthermore, we have improved the search function and the layout of the guide pages as well as on the dataset pages, as some users had difficulty finding the data.

Feel free to make suggestions for improvement

We strive to provide the best user experience for you. If you have any input or suggestions for us regarding functionality or new datasets, please feel free to let us know by writing to http://energidata@energinet.dk/. It may be your input, that’s included in our next release.