Energi Data Service indeholder nu også gasdata / Energy Data Service now also contains data about gas

 • November 30, 2017, 13:07 (UTC)

I dag, torsdag d. 30. november 2017, tilføjer Energinet tre nye datasæt om gaskvalitet til koncernens åbne energidata portal: Energi Data Service.

Nu kan du finde data om variationer i gaskvaliteten i Energinets Energi Data Service. Nærmere bestemt data om gaskvalitet, brændværdier (energimængden i gassen) og data fra Energinets gasmåler- og reguleringsstationer (M/R) i Danmark.

Energinet udgiver målinger af variationer i gaskvaliteten time for time, dag for dag, måned for måned samt i et årsgennemsnit. Tidligere har man selv kunne hente disse data på Energinets hjemmeside, men nu kan de også hentes automatisk via API (Application Programming Interface), så de nu er bedre egnet for maskine til maskine kommunikation. Det er der brug for i den grønne omstilling, hvor energidata indgår i et stigende antal produkter og tjenester.

Vi er glade for at vi nu også udgiver gasdata i Energi Data Service og dermed samler el- og gasdata i samme portal. Det giver en ensartethed så disse data lettere kan udnyttes og sammentænkes – på samme måde som vi sammentænker el- og gassystemet i Energinet”, siger Torben Brabo, direktør i TSO Gas i Energinet.

Energi Data Service: Fra 14 til 21 datasæt på et halvt år Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt åbnede Energi Data Service på Folkemødet på Bornholm d. 17. juni i år. Ved lanceringen indeholdt portalen 14 datasæt. Med dagens tilføjelse af gasdata huser Energi Data Service nu 21 datasæt.

Og det stopper ikke her. I 2018 satser Energinet på bl.a. at gøre disse datasæt tilgængelige for offentligheden:

 • Biogas
 • Analyseforudsætninger
 • CO2-udledning fordelt på Jylland og Fyn (DK1) og Sjælland (DK2)
 • Højere opløsning og oftere opdatering af produktions- og forbrugsdata
 • Elpriser

Fakta

Gaskvalitet: Kvaliteten af gassen i det danske gassystem er fastlagt af Sikkerhedsstyrelsen i Gasreglementet afsnit C-12. Gassen kan komme direkte fra Nordsøen, ved import fra Tyskland, fra biogasanlæg efter opgradering eller fra gaslagrene i Lille Torup og Stenlille. Forbrugerne kan få leveret gas, der er en blanding fra flere forsyningsområder. Information om variationer i gaskvaliteten offentliggøres time for time, dag for dag samt måned for måned.

Læs mere på https://energinet.dk/Gas/Gaskvalitet

English

Today, Thursday, 30 November 2017, Energinet adds three new data sets on gas quality to the Group's open energy data portal: Energy Data Service.

Now you can find data on variations in gas quality in Energinets Energi Data Service. Specifically, data on gas quality, calorific values ​​(energy amount in the gas) and data from Energinets gas gauge and control stations (M / R) in Denmark.

Energinet publishes measurements of variations in gas quality hour by hour, day by day, month by month, and an annual average. Previously, you have been able to retrieve this data on Energinet's website, but now they can also be downloaded automatically via the API (Application Programming Interface), so they are now better suited for machine to machine communication. This is needed in the green change, where energy data is part of an increasing number of products and services.

"We are pleased that we now also publish gas data in Energi Data Service, thus collecting electricity and gas data in the same portal. It gives a uniformity so that these data can be easily utilized and consolidated - just as we combine the electricity and gas system in Energinet ", says Torben Brabo, Director of TSO Gas in Energinet.

Energi Data Service: From 14 to 21 datasets in half a year Energy, Supply and Climate Minister Lars Chr. Lilleholt opened Energy Data Service at the "Folkemøde" on Bornholm on 17 June this year. At the launch, the portal 14 contained data sets. With today's addition of gas data, Energi Data Service now houses 21 data sets.

And it does not stop here. In 2018 Energinet will focus on among others to make these data sets available to the public:

 • Biogas
 • Analysis foundations
 • CO2 emissions per price area: Jutland and Funen (DK1) and Zealand (DK2)
 • Higher resolution and more frequent update of production and usage data
 • Electricity prices

Fact

Gas quality: The quality of the gas in the Danish gas system has been determined by the Danish Safety Technology Authority in the Gas Regulations section C-12. The gas can come directly from the North Sea, on imports from Germany, from biogas plants after upgrading or from the gas storage in Lille Torup and Stenlille. Consumers can get gas that is a mixture from several supply areas. Information about variations in gas quality is published hour by hour, day by day, and month by month.

Read more on https://energinet.dk/Gas/Gaskvalitet