Privacy and cookie policy

PRIVATLIVS- OG COOKIEPOLITIK ENERGI DATA SERVICE

For English version of this text look below the Danish text.

Hvem er vi

Energinet

Tonne Kjærsvej 65

7000 Fredericia

Tlf.: 70 10 22 44

Fax: 76 24 51 80

info@energinet.dk

Privatlivs- & cookiepolitik

I forbindelse med din brug af Energi Data Service’s hjemmesider indhenter vi nogle oplysninger om dig. Du skal være opmærksom på, at du ved accept af vores Privatlivs- og Cookiepolitik, accepterer indholdet i denne beskrivelse.

Privatlivspolitik

Oplysninger der indhentes og behandles, når du besøger webstedet: Ved besøg på webstedet, registreres det automatisk, hvilken IP-adresse du har. Desuden indsamles oplysninger omkring din brug af webstedet (se hertil vores cookiepolitik, som skal læses i sammenhæng med denne privatlivspolitik). Din IP-adresse anvendes kun i forbindelse med afvikling af driften af webstedet, samt til indsamling af besøgsstatistik om din besøgsadfærd på webstedet.

Oplysninger der indhentes og behandles ved oprettelse af brugerprofil, bestilling af nyhedsbrev eller henvendelse til diverse supportservices: Energi Data Service indhenter og behandler personlige oplysninger, som du indtaster på webstedet i forbindelse med oprettelse af brugerprofil, når du bestiller vores nyhedsbrev eller kontakter vores informationsservice. De oplysninger, vi indhenter, er dit navn, e-mail og den beskrivelse du som bruger kan tilføje din profil (valgfrit).

Dine oplysninger er delvist offentlige, og enhver vil have adgang til at se dit brugernavn og din beskrivelse. Alle øvrige oplysninger, herunder oplysninger om hvilke datasæt du henter fra Energi Data Service kan ikke ses offentligt. Du kan altid selv slette din profil fra Energi Data Service, hvis du skulle ønske det.

Dine oplysninger behandles kun i lande definerede som sikre af EU, dvs. oplysningerne overføres ikke til nogen ikke-sikre lande udenfor EU/EEA.

Formålet med indhentning og behandling af information Energi Data Service’s formål med at indhente oplysninger er, at (1) kunne identificere dig som bruger, at (2) kunne servicere dig som bruger bedst muligt.

Dine oplysninger deles med Google i forbindelse med Google Analytics, og med Disqus i forbindelse med kommentar forum.

Dine rettigheder

Når vi behandler oplysninger om dig, har du visse rettigheder. Nedenfor er kort beskrevet, hvordan du gør brug af dem, og hvilke rettigheder du har.

I alle tilfælde skal anmodninger om brug af dine rettigheder sendes til energidata@energinet.dk, inkl. oplysning om brugernavn og e-mail adresse, som er nød-vendige for, at vi kan finde dig i vores system, og for at vi kan verificere, at du er den du siger du er.

Du har følgende rettigheder:

  • Ret til at få indsigt i hvilke kategorier af oplysninger vi behandler om dig og hvorfor (svarende til det du har kunnet læse ovenfor) samt en kopi af oplysningerne vi har gemt om dig.
  • Ret til at tilbagekalde dit samtykke til, at vi behandler dine oplysninger
  • Ret til at få fejlagtige oplysninger rettet hos os
  • Ret til at få oplysninger slettet
  • Ret til at få begrænset behandlingen af dine oplysninger

Vigtig information om samtykke

Energi Data Service indsamler ved hjælp af cookies visse oplysninger, som din computer afgiver, når du besøger webstedet. Formålet med indsamlingen af oplysninger er at indsamle besøgsstatistik vedrørende din brug af webstedet, herunder e-mails fra Energi Data Service, samt at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse af webstedet. Vi videregiver ikke oplysninger om dit besøg på vores hjemmeside til tredjemand i andre tilfælde end de, der er beskrevet i denne cookiepolitik.

Cookies på vores websites

De oplysninger, vi opsamler om din brug af webstedet, bruges til at udarbejde statistik om, hvad der bliver downloadet på vores sider, hvilke sider der oftest bliver brugt, hvilke side-stier besøgende typisk følger o.l. Energi Data Service's formål med at indhente information er, at indsamle besøgsstatistik vedrørende din brug af webstedet, for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse af webstedet. Vi videregiver ikke oplysninger om dit besøg på vores hjemmeside til tredjemand i andre tilfælde end de, der er beskrevet i denne cookiepolitik. Vores websteder anvender primært følgende to typer cookies:

Driftsmæssigt nødvendige cookies

Disse cookies er afgørende for driften af vores websted. De gør det muligt for dig at gennemse og bruge vores websted. Hvis du deaktiverer disse cookies, vil webstedet ikke fungere korrekt.

Performancecookies

Disse cookies indsamler oplysninger om, hvordan besøgende bruger webstedet og overvåger webstedets præstationer. For eksempel fortæller performancecookies os, hvilke sider der er populære, overvåger trafikken til vores websted og sammenstiller anonyme analytiske oplysninger. Performancecookies kan også bruges til at identificere og afhjælpe driftsmæssige problemer med webstedet. Energi Data Service benytter bl.a. Google Analytics til at indsamle statistik om din brug af webstedet, herunder hvad du downloader, hvilke sider du besøger osv. Læs mere om Google Analytics brug af cookies.

Kontakt os hvis du har spørgsmål

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål til, hvordan vi anvender dine besøgsdata. Kontakt da venligst energidata@energinet.dk.

Klage til Datatilsynet

Ud over ovenstående rettigheder har du altid ret til at klage over vores behandling af data til datatilsynet:

Datatilsynet

Borgergade 28,5

1300 København K

Vores databeskyttelsesrådgiver

Ved spørgsmål kan du både kontakte os på ovenstående kontaktoplysninger, eller du kan kontakte vores databeskyttelsesrådgiver på e-mail: kontaktDPO@energinet.dk eller telefon nummer: 70262977.

English

PRIVATE LIFE & COOKIES POLICY

Who are we

Energinet

Tonne Kjærsvej 65

7000 Fredericia

Tlf.: 70 10 22 44

Fax: 76 24 51 80

info@energinet.dk

Privacy & Cookie Policy

In connection with your use of the Energy Data Service website, we will collect some information about you. You must be aware that, upon acceptance of our Privacy and Cookie Policy, you accept the contents of this description.

Privacy Policy

Information obtained and processed when you visit the site: When visiting the site, it automatically detects which IP address you have. In addition, information about your use of the site is collected (see our cookie policy, which must be read in conjunction with this privacy policy). Your IP address is only used in connection with the operation of the website, as well as for collecting visitor statistics on your visitor behavior on the site.

Information obtained and processed by creating user profile, ordering newsletter or requesting various support services: Energy Data Service collects and processes personal information that you enter on the website when creating a user profile when you order our newsletter or contact our information service. The information we collect is your name, email and the description you as a user can add your profile (optional).

Your information is partially public and anyone will have access to view your username and your description. All other information, including information about which data sets you download from the Energy Data Service cannot be viewed in public. You can at any time delete your Energy Data Service profile, if you should wish so.

Your information is only processed in countries defined as safe by the EU, i.e. The information is not transmitted to any non-secure countries outside EU / EEA.

The purpose of obtaining and processing information The purpose of Energy Data Service of obtaining information is that (1) could identify you as a user (2) to serve you as a user as best as possible.

Your information is shared with Google, in relation to Google Analytics, and with Disqus in relation with the discussion forum.

Your rights

When we process information about you, you have certain rights. Below are briefly how to make use of them and what rights you have.

In all cases, requests for the use of your rights must be sent to energida-ta@energinet.dk, incl. Information about username and email address necessary for us to find you in our system and for us to verify that you are the one you say you are.

You have the following privileges:

  • Right to understand what categories of information we process about you and why (similar to what you may have read above) as well as a copy of the information we have stored about you.
  • Right to revoke your consent to processing your information
  • Right to receive incorrect information addressed to us
  • Right to get information deleted
  • Right to restrict the processing of your information

Important information about consent

Energy Data Service collects certain information from your computer when you visit the site using cookies. The purpose of collecting information is to collect visitor statistics regarding your use of the site, including Energy Data Service emails, and to provide you with the best possible experience of the site as a user. We do not disclose information about your visit to our website to third parties in cases other than those described in this cookie policy.

Cookies on our websites

The information we collect about your use of the site is used to compile statistics on what will be downloaded on our pages, which pages are most commonly used, which page visitors typically follow and the like. Energy Data Service's purpose of obtaining information is to collect visitor statistics regarding your use of the site to provide you with the best possible experience of the site. We do not disclose information about your visit to our website to third parties in cases other than those described in this cookie policy. Our sites primarily use the following two types of cookies:

Operationally required cookies

These cookies are essential for the operation of our website. They allow you to browse and use our site. If you disable these cookies, the site will not work properly.

Performance Cookies

These cookies collect information about how visitors use the site and monitor site performance. For example, performance cookies tell us which pages are popular, monitor traffic to our site, and aggregate anonymous analytical information. Performance cookies can also be used to identify and remedy operational issues with the site. Energy Data Service uses Google Analytics to collect statistics about your use of the site, including what you download, which pages you visit, etc. Read more about Google Analytics using cookies.

Contact us if you have questions

You are always welcome to contact us if you have questions about how we use your visit data. Please contact energidata@energinet.dk

Complaint to Data Inspectorate

In addition to the above rights, you are always entitled to complain about our pro-cessing of data to the Data Inspectorate:

Datatilsynet

Borgergade 28,5

DK-1300 København K

Denmark

Our Dataprotection Officer

If you have any question, you can contact us using the above contact information, or you can contact our dataprotection officer at kontaktDPO@energinet.dk or by phone on +45 70262977.